Aktualizujeme, podmínky budou k dispozici do nějbližšího dne.

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb („VP“)

1) Platnost a vymezení základních pojmů

1.1 Tyto Všeobecné podmínky, platí pro poskytování internetových služeb poskytovatelem Laznet s.r.o., Zacpalova 27, 746 01 Opava 1, IČ:27791955, DIČ:CZ27791955, Tel.: 776 231 120, www.laznet.cz

1.2 Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

1.4 Poskytovatelem telekomunikačních služeb je Laznet s.r.o., Zacpalova 27, 746 01 Opava 1, IČ:27791955, DIČ:CZ27791955, Tel.: 776 231 120, www.laznet.cz, který je poskytovatelem internetových služeb, dále jen "poskytovatel".

1.5 Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy jak přímo s Poskytovatelem, nebo s jeho Prodejci. Pro potřeby těchto smluvních podmínek se pomem uživatel rozumí zákazník.

1.6 Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s poskytovatelem zastupuje poskytovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb poskytovatele.

1.7 Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování internetových služeb.

1.8 Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby a výpovědní lhůty. Testovací období a jeho podmínky musí být výslovně ve smlouvě uvedeny.

1.9 Závazná objednávka je úkon Uživatele s účinky smlouvy, pokud je Poskytovatelem přijata.

1.10 Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.

1.11 Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.

1.12 Internetové služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení počítačů nebo celé sítě zákazníka k Internetu, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.

1.13 Rackový prostor je prostor pro umístění serverů v datovém rozvaděči. Základní jednotkou je jeden rack (celý datový rozvaděč), v případě pronájmu částí racku se prostor vyjadřuje v počtech U pozic.

2) Připojení k Internetu a další služby

2.1 Poskytovatel na základě objednávky umožní uživateli přístup do sítě Internet ať již použitím vlastní infrastruktury své počítačové sítě, spojené s Internetem a/nebo nebo využitím služeb subdodavatelů . Za tím účelem je zřízeno připojení pomocí podporovaných technologií zveřejněných ve veřejných cenících na stránkách Poskytovatele, nedohodnou li se smluvní strany jinak.

2.2 Hardwarové i softwarové vybavení, které je nutné k přístupu, si obstará uživatel na své náklady. Případná dodávka hardware a software za tímto účelem může být mezi uživatelem a poskytovatelem sjednána zvláštní smlouvou.

2.3 Přístup je k dispozici v kteroukoliv denní i noční dobu, 7 dní v týdnu. Rozsah, délka přístupu a jeho kvalita resp. rychlost dle tarifu, je předmětem sjednané smlouvy.

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav infrastruktury Poskytovatele, nutných pro bezchybné poskytování služeb. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost Poskytovate s největším možným předstihem na svých webových stránkách.

2.5 Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a provozních možností co nejrychleji.Uživatelé mohou mít ve smlouvě sjednány konkétní terminy odstranění poruch.

2.6 K ohlášení poruch udržuje poskytovatel telefonickou podporu na čísle 776 231 120, eventuelně na emailu laznet@laznet.cz. Telefonní linka pro běžné zákazníky je k dispozici denně vždy od 6:00 – 18:00 hodin (V neděli a ve dnech státních svátků je telefonní linka k dispozici od 8:00-15:00). VIP zákazníci, kteří mají ve smlouvách sjednán SERVIS NONSTOP mají telefonický kontakt na tento servis napsán ve smlouvě. Pracovníci technické podpory jsou po tuto dobu připraveni zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů souvisejících se službou.

2.7 Poskytovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené Uživateli nefunkčností sítě způsobených vyšší mocí, jako jsou například extrémní přírodní a živelné vlivy, zásahy bleskem, poruchy v dodávkách elektrické energie, výpadky upstream konektivity, selhání zařízení etc. V ostatních případech pak nese zodpovědnost jen do výše měsíční platby za služby.

2.8 Poskytované služby jsou určeny výlučně smluvnímu partnerovi a nesmějí být dány k dispozici třetí straně.

2.9 Pokud je předmětem sjednané služby neinteraktivní přenos dat formou elektronické pošty, zaručuje poskytovatel maximální dobu zdržení přenášených souborů v jeho systému dvě hodiny. Poskytovatel neručí za zdržení, způsobená třetí osobou, zejména spojovými linkami a servery tčetích stran.

2.10 Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy uživatele, pokud to bude vyžadovat routing sítě.

2.11 Ostatní služby spojené s využíváním internetu, jako například hosting www stránek, zřízení a provoz e-mailových serveru , programátorské práce etc jsou poskytovány výhradně na smluvním základě

3) Ochrana osobních údajů a internetové komunikace

3.1 Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, a tedy nesmějí býti zpřístupněny třetí osobě vyjma zákonných důvodů.

3.2 Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství a povinnosti vyplývající ze Zákona o Elektronických komunikacích. Pokud se při poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu uživatele v rámci obecně platných právních předpisů.

3.3 Dále se Poskytovatel výslovně zříká odpovědnosti za škody, které Uživateli způsobí viry, trojské koně, škodlivý software, phishing atd. Ochrana před těmito riziky internetu je zcela v kompetenci Uživatele.

3.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat uživatele během přenosu. Poskytovatel také neodpovídá za škody vzniklé vyzrazením obsahu přenášených dat.Šifrování přenášených dat je výhradně v kompetenci Uživatele.

3.5 Uživatel je povinen sám přijmout opatření k zajištění ochrany a integrity přenášených dat , pokládá li je za důvěrná - kupříkladu šifrování VPN, IPSEC atd. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačními systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

4) Povinnosti uživatele

4.1 Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.

4.2 Uživateli je zakázáno používat svoji přípojku způsobem, ohrožujícím zařízení , chod sítě a technické a softwarové prostředky Poskytovatele, ani ostatních připojených uživatelů.

4.3 Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží šíření spamu a nelegálního obsahu.

4.4 Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

4.5 Uživatel se zavazuje služby Poskytovatele užívat v souladu s platným právním řádem. Zejména se zavazuje prostřednictvím poskytovaných služeb nešířit informace, které porušují právo na ochranu osobnosti (např. pomluvy), jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zasahují do dobré pověsti právnické osoby, porušují autorská práva, porušují průmyslová práva (zejm. ochranné známky), nebo je jejich šíření trestné (např. šíření poplašné zprávy, podněcování nebo schvalování trestného činu, šíření dětské pornografie, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, atd.).

4.6 V případě, že se poskytovatel hodnověrně dozví o podezření, že uživatel neužívá poskytované služby v souladu s právním řádem, vyzve jej, aby se do 5 dnů zdržel tohoto užívání. Výzva poskytovatele musí být odůvodněná. Pokud uživatel výzvě nevyhoví, je poskytovatel oprávněn poskytování služby pozastavit až do pravomocného vyřešení otázky, zda je služby užívána v rozporu s právním řádem.

5) Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

5.1 Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník internetových služeb je vystaven na internetové stránce www.laznet.cz. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.

5.2 Ceny za sjednané služby jsou fakturovány čtvrtletně nebo měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Splatnost faktur je desetidenní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. V případě nezaplacení faktury 10 dnů po termínu splatnosti, může být uživatel vyzván písemně doporučeným dopisem, nebo použitím technických prostředků poskytovatele k neprodlenému zaplacení závazků vůči poskytovateli.

5.2 Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele.

5.3 Pokud ani po 30 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0.15 % z dlužné částky.

Domény apod.) a poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z částky rovnající se výši sjednané úhrady za poskytování služeb ode dne zastavení poskytování služeb do dne řádného ukončení smlouvy. Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300 Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu je pak zatíženo zřizovacím poplatkem v plné výši dle varianty.

5.3 Pokud je závadou na systému poskytovatele znemožněno uživateli užívání služeb po dobu delší než 4 dní v měsíci, má uživatel právo na vrácení poloviny měsíčního tarifu.
Pokud by služba byla závadou na systému poskytovatele nedostupná uživateli více než 8 ní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek v plné výši. Poplatek nebo zůstatek po slevě se vrací na základě žádosti uživatele.

Žádost uživatele musí být doručena na adresu Poskytovatele doporučeným dopisem, nejpozději měsíc od řádného nahlášení poruchy a musí obsahovat výčet dnů, kdy byla služba nedostupná vinou poskytovatele. Vrácení poplatku nebo jeho části je realizováno snížením částky při zpoplatňování služeb za následující měsíc, jen pokud to není možné pak fakturou vystavenou uživatelem k prvnímu dni následujícího měsíce.

Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku serveru nebo při oprávněném pozastavení služeb, či jejich ukončení podle podmínek smlouvy či podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než slevu podle bodu 5.3 těchto Všeobecných podmínek.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, ušlý zisk , nebo za poplatky placenéuživatele v souvislosti s používáním internetových služeb poskytovatele.

5.5 Poskytoval je oprávněn upravit ceny svých služeb v závislosti na prokazatelném růstu vstupů (elektrická energie, poplatky regulátorům a další)

6) Závěrečná ustanovení

6.1 Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb, tzn. mimo jiné okamžité přerušení nebo zrušení poskytovaných služeb.

6.2 Ukončení smlouvy ze strany uživatele a odnos HW je možný pouze po uhrazení všech závazků vyplývajících ze smlouvy a platných ceníků služeb.

6.3 Poskytovatel neručí za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 5.2 a 6.1 těchto Všeobecných podmínek.

6.4 Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tento řád měnit s tím, že je povinen jej zveřejnit měsíc před jeho účinností prostřednictvím adresy www.laznet.cz.

V Opavě, zveřejněno 1. 11. 2013 na www.laznet.cz, platné od 1. 12. 2013.
Laznet s.r.o.